. امتداد شادی هایتان به بلندای شب یلدا🍉 شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا #هلدینگ_آتیه_صبا #آتیه_صبا #تجارت_الکترونیک_آتیه_صبا #پیشگامان_آتیه_صبا #صندوق_بازنشستگی_کشوری #تجارت_الکترونیک #خدمات #اینترنت #فناوری_اطلاعات #شب_چله #شب_یلدا #یلدا #یلدا_مبارک #یلدا_مبارک🍉

.
امتداد شادی هایتان به بلندای شب یلدا🍉

شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا

#هلدینگ_آتیه_صبا
#آتیه_صبا
#تجارت_الکترونیک_آتیه_صبا
#پیشگامان_آتیه_صبا
#صندوق_بازنشستگی_کشوری
#تجارت_الکترونیک
#خدمات
#اینترنت
#فناوری_اطلاعات
#شب_چله
#شب_یلدا
#یلدا
#یلدا_مبارک
#یلدا_مبارک🍉
...

. صحبت حکام ظلمت شب یلداست نور ز خورشید جوی بو که برآید بر در ارباب بی‌مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به درآید ترک گدایی مکن که گنج بیابی از نظر ره روی که در گذر آید صالح و طالح متاع خویش نمودند تا که قبول افتد و که در نظر آید بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر باغ شود سبز و شاخ گل به بر آید غفلت حافظ در این سراچه عجب نیست هر که به میخانه رفت بی‌خبر آید شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا #هلدینگ_آتیه_صبا #آتیه_صبا #تجارت_الکترونیک_آتیه_صبا #پیشگامان_آتیه_صبا #صندوق_بازنشستگی_کشوری #تجارت_الکترونیک #خدمات #اینترنت #فناوری_اطلاعات #شب_چله #شب_یلدا #یلدا #یلدا_مبارک

.
صحبت حکام ظلمت شب یلداست
نور ز خورشید جوی بو که برآید
بر در ارباب بی‌مروت دنیا
چند نشینی که خواجه کی به درآید
ترک گدایی مکن که گنج بیابی
از نظر ره روی که در گذر آید
صالح و طالح متاع خویش نمودند
تا که قبول افتد و که در نظر آید
بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر
باغ شود سبز و شاخ گل به بر آید
غفلت حافظ در این سراچه عجب نیست
هر که به میخانه رفت بی‌خبر آید

شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا

#هلدینگ_آتیه_صبا
#آتیه_صبا
#تجارت_الکترونیک_آتیه_صبا
#پیشگامان_آتیه_صبا
#صندوق_بازنشستگی_کشوری
#تجارت_الکترونیک
#خدمات
#اینترنت
#فناوری_اطلاعات
#شب_چله
#شب_یلدا
#یلدا
#یلدا_مبارک
...

. یلدا مجالی است برای تکرار هر آنچه روزگاری سرمشق خوبی‌ هایمان بوده‌اند شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا #هلدینگ_آتیه_صبا #آتیه_صبا #تجارت_الکترونیک_آتیه_صبا #پیشگامان_آتیه_صبا #صندوق_بازنشستگی_کشوری #تجارت_الکترونیک #خدمات #اینترنت #فناوری_اطلاعات #شب_چله #شب_یلدا #یلدا #یلدا_مبارک #یلدا_مبارک🍉

.
یلدا مجالی است برای تکرار هر آنچه روزگاری سرمشق خوبی‌ هایمان بوده‌اند

شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا

#هلدینگ_آتیه_صبا
#آتیه_صبا
#تجارت_الکترونیک_آتیه_صبا
#پیشگامان_آتیه_صبا
#صندوق_بازنشستگی_کشوری
#تجارت_الکترونیک
#خدمات
#اینترنت
#فناوری_اطلاعات
#شب_چله
#شب_یلدا
#یلدا
#یلدا_مبارک
#یلدا_مبارک🍉
...

Translate: Persian

Menu