آگهی مزایده فروش و بهره برداری از خودپردازها ۹۲۷۶-۱۴۰۰ (نوبت دوم )

این شرکت در نظر دارد تعدادی دستگاه خودپرداز ATM سالنی و دیواری نو و آکبند بصورت تحویل فوری، واقع درشهرستان تهران را از طریق مزایده عمومی بصورت فروش و بهره برداری واگذار نماید. لذا متقاضیان گرامی می توانند بر اساس شرایط ذیل در مزایده حضور بهم رسانده و پیشنهادات خود را ارائه نمایند.

شرایط شرکت در مزایده:
۱- اسناد مزایده به ازای واریز مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال (دو میلیون ریال) تحویل خواهد شد که می بایست به حساب شماره ۲۹۲۶۲۲۳۶۳ بانک رفاه کارگران شعبه پاسداران واریز گردد. همچنین رسید آن در هنگام تحویل اسناد مزایده به محل فروش اسناد مزایده تحویل گردد.
۲- اسناد و مدارک مزایده با ارائه مدارک شناسایی معتبر و یا به نماینده پیشنهاد دهنده با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضاء مجاز تحویل خواهد شد.
۳- تاریخ تهیه اسناد مزایده از زمان چاپ این آگهی لغایت ساعت ۱۶روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ می باشد.
۴- نشانی محل تهیه اسناد مزایده: تهران خیابان پاسداران خیابان شهید حجت سوری پلاک ۵ طبقه۵ غربی
۵- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به نحوه و زمان ارائه پیشنهادات در اسناد مزایده مندرج است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست